messager
 
เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ ๔๖-๐๓๙ สาย ถนนขุนเมือง หมู่ที่ ๒ ชุมชนขวัญเมือง ตำบลยางตลาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๕๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียน , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์การศึกษาพิเศษประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างโครงการพัฒนาพื้นที่อ่างเก็บน้ำหนองหมาจอก ชุมชนยางตลาด หมู่ที่ ๑ เขตเทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนนผดุงรักษ์ ชุมชนโคกใหญ่ หมู่ที่ ๔ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed จ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตถนนเลียบคลองชลประทาน ชุมชนบ้านค้อ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตถนนชวนวิไล,ถนนสินธุกูต,ถนนชวนวิไล๒ ชุมชนดงบ่อใต้ หมู่ที่ ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตถนนเลียบคลองชลประทาน ชุมชนบ้านค้อ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอมกรีต ถนนนาเกลือ รหัสสายทาง กส.ถ.๔๖-๐๓๖ ชุมชนยางน้อย หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างปรับปรุงหอประชุมเทศบาลตำบลยางตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 95
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนกุญชนะ ชุมชนโคกใหญ่ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีตถนนสามัคคี ๔ ชุมชนดงบ่อเหนือ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสามัคคี๒ ชุมชนดงบ่อเหนือ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตถนนศุภนิมิตร ชุมชนโคกใหญ่ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มศักยภาพการบริการสาธารณะและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ชุมชนโคกใหญ่ หมู่ที่ ๔ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ (ก่อสร้างตลาดสดใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖(ครั้งที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างก่อสร้างท่อระบายนำ้ คสล.บ่อพัก คสล.ฝาเหล็ก ข้างถนนเลื่อนเจริญ ชุมชนโคกน้อย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บ่อพัก คสล.ฝาเหล็กข้างถนนสามัคคี ๓ (กส.ถ.๔๖-๐๒๕) ชุมชนดงบ่อเหนือ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนวรามิตร(กส.ถ.๔๖-๐๐๑) ชุมชนยางตลาด หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสำราญ ๑ ชุมชนอร่ามมงคล หมู่ที่ ๙ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างเหมาจัดทำขบวนแห่งานประเพณีบุญบั้งไฟตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนรอบหนองหมาจอก ชุมชนยางตลาด หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ ๑ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บ่อพัก คสล.ฝาเหล็กข้างถนนสามัคคี ๓ (กส.ถ.๔๖-๐๒๕) ชุมชนดงบ่อเหนือ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่๑๒๕๖๖(ครั้งที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตถนนชวนวิไล,ถนนสินธุกูต,ถนนชวนวิไล ๒ ชุมชนดงบ่อใต้ หมู่ที่ ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสำราญ ๒ ชุมชนอร่ามมงคล หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนดาบเลิศ ชุมชนยางตลาด หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเวียงเพิ่ม ๒ ชุมชนโคกน้อย หมูที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานป้องกัน เทศบาลตำบลยางตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนกุญชนะ ชุมชนโคกใหญ่ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเลื่อนเจริญ ชุมชนโคกน้อย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนศุภนิมิตร ชุมชนโคกใหญ่ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนดาบเลิศ ชุมชนยางตลาด หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก ถนนเพื่อการเกษตร ชุมชนบ้านค้อ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนยิ่งยง ชุมชนขัวญเมือง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขาภิบาล ๙ ชุมชนดอนปอแดง หมู่ที่ ๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาอุทิศ ๒ ชุมชนดงบ่อใต้ หมู่ที่ ๑๙ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕(ครั้งที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขาภิบาล๗ (ข้างโรงน้ำแข็งนานา) ชุมชนดอนปอแดง หมู่ที่ ๒๐ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โคกหนองไผ่ ชุมชนดอนปอแดง หมู่ที่ ๒๐ เขตเทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนนสันติสุข ชุมชนอร่ามมงคล หมู่ที่ ๙ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้อถังขยะขนาด ๑๒๐ ลิตร ไม่มีล้อ จำนวน ๑๐๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บ่อพัก คสล.ฝาเหล็ก ข้างถนนร่มเย็น ชุมชนโคกน้อย หมู่ที่ ๔ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บ่อพัก คสล.าเหล็ก ข้างถนนร่มเย็น ชุมชนโคกน้อย หมู่ที่ ๔ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕(ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕(ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
1 - 50 (ทั้งหมด 147 รายการ) 1 2 3