เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
check_circle ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป อบต.ยางตลาด
ประวัติความเป็นมา เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการเปลี่ยนแปลงยกฐานะสุขาภิบาลยางตลาดเป็นเทศบาล พ.ศ 2542 เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ 2542 ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล สภาพทั่วไป ลักษณะที่ตั้งเทศบาลตำบลยางตลาดตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกที่ตั้งศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ห่างจากจังหวัด 16 กิโลเมตร มีพื้นที่ 10.5 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ด้านทิศเหนือ ติดเขต อ.บ.ต. ยางตลาด ด้านทิศตะวันออก ติดเขต อ.บ.ต. ยางตลาด ด้านทิศใต้ ติดเขต อ.บ.ต. หนองอิเฒ่า ด้านทิศตะวันตก ติดเขต อ.บ.ต.ยางตลาด การปกครอง ดูแลปกครองครอบคลุม 9 หมู่บ้าน (10 ชุมชุน) ดังนี้ หมู่บ้าน ชุมชน หมู่ที่ 1 ชุมชนยางตลาด หมู่ที่ 2 ชุมชนขวัญเมือง หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านค้อ หมู่ที่ 4 ชุมชนโคกใหญ่ หมู่ที่ 4 ชุมชนโคกน้อย หมู่ที่ 6 ชุมชนยางน้อย หมู่ที่ 9 ชุมชนอร่ามมงคล หมู่ที่ 10 ชุมชนดงบ่อเหนือ หมู่ที่ 19 ชุมชนดงบ่อใต้ หมู่ที่ 20 ชุมชนดอนปอแดง การคมนาคม การจราจร ถนนสายหลักซึ่งเป็นทางหลวงแผ่นดินไม่มีปัญหาจราจรติดขัด ได้แก่ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 ตอนมหาสารคาม-กาฬสินธุ์(ถนนถีนานนท์) - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 209 ตอนขอนแก่น-ยางตลาด - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2156 ตอนแยกทางหลวง อ.ยางตลาด- ต.หัวงัว การประปา ได้รับบริการด้านประปา จากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ขณะนี้การให้บริการด้านการประปายังไม่ทั่วถึงครัวเรือนทั้งหมด 2,919 ครัวเรือน ได้รับบริการด้านประปา 2,919 ครัวเรือน ประปาที่ผลิตได้ 220 ลูกบาศก์เมตร/วัน ประปาที่ใช้เฉลี่ย 200 ลูกบาศก์เมตร/วัน แหล่งน้ำดิบสำรอง คือ แหล่งน้ำหนองหมาจอก การไฟฟ้า ได้รับบริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ขณะนี้การบริการไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือนใขเขตเทศบาล จากครัวเรือนทั้งหมด 3,300 ครัวเรือน ได้รับบริการกระแสไฟฟ้าอย่างทั่วถึง การสื่อสาร โทรศัพท์ที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล มี 4 หมายเลข ชุมสายโทรศัพท์ในเขตพื้นที่ มี 1 แห่ง เพื่อให้บริการโทรศัพท์ส่วนบุคล ที่ทำการไปรษณีโทรเลข 1 แห่ง หอกระจายข่าวตามชุมชนต่างๆ 9 ชุมชน 1 หมู่บ้าน ลักษณะการใช้ที่ดิน - บริเวณที่พักอาศัย 564 ไร่ - บริเวณการพาณิชยกรรม 74 ไร่ - บริเวณอุตสาหกรรม 52 ไร่ - บริเวณสถาบันการศึกษา 195 ไร่ - บริเวณสถาบันศาสนา 619 ไร่ - บริเวณสถานที่ราชการ 699 ไร่ - พื้นที่ทำการเกษตร และพื้นที่ว่างปล่า 4,672 ไร่ สถานประกอบการด้านการบริการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 1 แห่ง ธนาคารกรุงไทย จำนวน 1 แห่ง ธนาคารออมสิน จำนวน 1 แห่ง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน 1 แห่ง ธนาคารกสิกรไทย จำนวน 1 แห่ง ข้อมูลถนน ภายในเขตเทศบาลตำบลยางตลาด 1.ถนนลูกรัง จำนวน 19 สาย 2.ถนน คสล. จำนวน 91 สาย 3.ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต จำนวน 14 สาย การสาธารณสุข 1. โรงพยาบาลยางตลาด ขนาด 120 เตียง 1 แห่ง 2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางตลาด 1 แห่ง 3. คลินิก 6 แห่ง ศาสนสถาน (วัด) 8 แห่ง สำนักสงฆ์ 2 แห่ง ศาสเจ้า 2 แห่ง การศึกษา ชื่อโรงเรียน สังกัดการศึกษา ระดับการศึกษา ร.ร ยางตลาดฯ สพฐ. ม.ต้น ม.ปลาย ร.รพินิจราษฏร์บำรุง สพฐ. อนุบาล-ป.6 ร.รผดุงราษฎร์วิทยา สพฐ. อนุบาล-ป.6 ศูนย์เด็กโคกค้อ เทศบาลยางตลาด เด็กเล็ก 3-5 ปี ศูนย์เด็กดงบ่อ เทศบาลยางตลาด เด็กเล็ก 3-5 ปี จำนวนประชากรเดือน มีนาคม 2562 ตำบล จำนวน ชาย หญิง รวม หมู่บ้าน หลัง หมู่ 0 1 22 27 49 หมู่ 1 484 353 395 748 หมู่ 2 337 373 422 795 หมู่ 3 420 611 693 1,304 หมู่ 4 723 887 960 1,847 หมู่ 6 252 342 381 723 หมู่ 9 490 417 447 864 หมู่ 10 346 574 547 1,121 หมู่ 19 281 384 421 805 หมู่ 20 317 221 246 467 จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลยางตลาด ชาย 4,184 คน หญิง 4,539 คน รวม 8,723 คน จำนวนครัวเรือน 3,651 ครัวเรือน