เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box กองสวัสดิการและสังคม
นางสาวพัชรินทร์ นาสมยนต์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 063-0161249
นายเจตดนัย แก้วไวยุฒ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
โทร : 081-4970905
พ.จ.อ.ภัทธร จารุตันติ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาววันเพ็ญ สุโพธิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายพีร์นิธิ วินาเสน
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางธิดารัตน์ ภูสอดเงิน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวนุศรา ธัญทะพิพงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายปริญญา คงแสนคำ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางมนีรัตน์ สมัตถะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน