messager
 
เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
check_circle วิสัยทัศน์-พันธกิจ
วิสัยทัศน์
"ศูนย์กลางอาหาร ตลาด การค้า การท่องเที่ยว สุขภาพดีและมีความสุข"
พันธกิจ
1. พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 2. พัฒนาด้านการดูแลคุณภาพชีวิต/เครษฐกิจชุมชน 3. พัฒนาด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 5. พัฒนาด้านการศึกษาและเยาวชน ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 6. พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย