เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box กองคลัง
นางสาววิไล ปากเมย
รองปลัดเทศบาล รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 095-986-8470
นายกิตติศักดิ์ ไชยพิชิต
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางรัชฎาภรณ์ ภูกาสอน
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางเอมอัชรา อัศพันธ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาววิภาภรณ์ ภูสมนึก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายบัญชา ภูคงคา
พนักงานขับรถ
นางสาวสิริมาส รัตแสนวงษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางพิชามญชุ์ เงินสง่า
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวสุภาวิณี เหล่าทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ