เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
สิบตำรวจเอกภูวดล ภูอาภรณ์
ปลัดเทศบาลตำบลยางตลาด
โทร : 084-4081480
สิบเอกวัชรินทร์ บุบผาเดช
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 061-1473631
นายชัชวาลย์ ประนัดทา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-7390315
นายสมัย สุริสาร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
โทร : 089-7151859
นางภรณ์ชนก นิตยลัภ์นิภาทร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางวลัยลักษณ์ สาริกะภูติ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร : 062-6695464
นางเลิศลักษณ์ มูลอามาตร์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 094-3721301
นางสาวพัชรินทร์ นาสมยนต์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 063-0161249
นายวัชรพงษ์ ภูบุญลาภ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
โทร : 061-1473631
จ่าเอกสายันต์ ยนต์ไชย
หัวหน้าฝ่ายป้องกัน
และรักษาความสงบ
โทร : 083-5397441
นายเจตดนัย แก้วไวยุฒ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
โทร : 081-4970905
นางสาววัฒนา สีคาม
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
โทร : 094-2904788