messager
 
เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
สิบตำรวจเอกภูวดล ภูอาภรณ์
ปลัดเทศบาลตำบลยางตลาด
โทร : 095-4358124
สิบเอกปิยะวัศว์ มณีวัลย์
รองปลัดเทศบาลตำบลยางตลาด
โทร : 082-3532545
นางสาววิไล ปากเมย
รองปลัดเทศบาลตำบลยางตลาด
โทร : 095-986-8470
สิบเอกวัชรินทร์ บุบผาเดช
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 080-2291290
นายชัชวาลย์ ประนัดทา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-7390315
นายสมัย สุริสาร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
โทร : 089-7151859
นางศิริกัญญา ปะกิทัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-3205086
นางภรณ์ชนก นิตยลัภย์นิภาทร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 081-5515301
นางวลัยลักษณ์ สาริกะภูติ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร : 062-6695464
นางสาวพัชรินทร์ นาสมยนต์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 063-0161249
จ่าเอกสายันต์ ยนต์ไชย
หัวหน้าฝ่ายป้องกัน
และรักษาความสงบ
โทร : 083-5397441
นายเจตดนัย แก้วไวยุฒ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
โทร : 081-4970905
นางนฤมล ภูแย้มไสย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร : 0933893623
นางลำไพร นระแสน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
โทร : 098-9605176
นายวัชรพงษ์ ภูบุญลาภ
นักบริหารงานทั่วไป / หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
โทร : 061-1473631
นางสาวมานิตา ภูเฉลียว
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
โทร : 0942840886