เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box สำนักปลัด
สิบเอกวัชรินทร์ บุบผาเดช
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 080-2291290
จ่าเอกสายันต์ ยนต์ไชย
หัวหน้าฝ่ายป้องกัน
และรักษาความสงบ
โทร : 083-5397441
นางนฤมล ภูแย้มไสย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร : 093-3893623
นางสุนันทา อุ่มอ่อนศรี
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นางภัทรานิษฐ์ ภูบรรสุข
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
นายสุกฤษฏิ์ กมลผาด
เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน
นายวรจักร ภูอาจ
เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน
นางสาวอุลัยวรรณ์ ภูสมนึก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายวรานนท์ ภูสอดเงิน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายวุฒิชัย ภูขันซ้าย
เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน
นายจำเนียร ภูต้องศรี
พนักงานขับรถยนต์
นายดรัสพงศ์ เวียงสงค์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวอมรรัตน์ ภูแซมแสง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายสุรชัย ภูน้ำเย็น
พนักงานขับรถยนต์
นายนิวัฒน์ ภูวิจารย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายวิศรุต ผิวผัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายปุญญพัฒน์ บุญสัตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ