messager
 
เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางวลัยลักษณ์ สาริกะภูติ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร : 062-6695464
นายวัชรพงษ์ ภูบุญลาภ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
โทร : 061-1473631
นางสาวมานิตา ภูเฉลียว
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
โทร : 0942840886
นายกีรติ ภูโสภา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวธัญลักษณ์ บัวทอง
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
ชำนาญงาน
นางสาวอนงค์ ชินวิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอุษา รัตนศรีวงษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์