เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box กองการศึกษา
นางภรณ์ชนก นิตยลัภ์นิภาทร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางวิมลมาลย์ ดวงลี
ครูชำนาญการ
(หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
นางรัญจวน จันทรสมบัติ
ครูชำนาญการ
นางอมรรัตน์ ภูเพ็งใจ
ครูชำนาญการ
นางสาวชยารัตน์ ดีจันดา
ผช.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางอุไรรัตน์ วิเศษชู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
นางนกแก้ว กองเพชร
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววราภรณ์ นิสังกาศ
ผู้ดูแลเด็ก
นางอุทุมพร ภูเฉลียว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางประภัสสร นวนโสภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ