messager
 
เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box คณะผู้บริหาร
นายชัยเวศ เกษรรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด
โทร : 094-2940946
นายแดนไทย โคตรยอด
รองนายกเทศมนตรี ตำบลยางตลาด
โทร : 087-9534116
นายบุญฤทธิ์ อ่อนพรรณา
รองนายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด
โทร : 089-2797254
นายอรรถวัฒน์ มณีพันธ์
เลขานุการ นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด
โทร : 063-7184999
นายสุรชัย ระวิโชติ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 0981613310
account_box สมาชิกสภา เขต 1
นายศราวุธ ศีลพันธ์
ประธานสภาเทศบาล
โทร : 081-2958023
นางสาวดวงใจ จันทริมา
รองประธานสภา
โทร : 084-95426146
นายขวัญใจ ภูกาสอน
เลขานุการสภา
โทร : 0921471993
นายอัมรินทร์ แฝงจันดา
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 089-4210523
นายนิยม วีระจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 098-1280898
นายวัชรพงษ์ นาสมตึก
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 089-4196334
นายพงศ์วริศ ทองเสน
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 063-4109318
account_box สมาชิกสภา เขต 2
นายขวัญใจ ภูกาสอน
เลขานุการสภา
โทร : 092-1474993
นายสุรชาติ ดลอารมย์
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 085-7488494
นายสำราญ ภูอ่าว
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 084-3492955
นายทองสุข ภูเด่นใจ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 093-5541355
นายบุญเหลือ ภูพิพัฒน์
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 086-2344294
นายณภัทร เกสรธรรม
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 065-1211797
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
สิบตำรวจเอกภูวดล ภูอาภรณ์
ปลัดเทศบาลตำบลยางตลาด
โทร : 095-4358124
สิบเอกปิยะวัศว์ มณีวัลย์
รองปลัดเทศบาลตำบลยางตลาด
โทร : 082-3532545
นางสาววิไล ปากเมย
รองปลัดเทศบาลตำบลยางตลาด
โทร : 095-986-8470
สิบเอกวัชรินทร์ บุบผาเดช
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 080-2291290
นายชัชวาลย์ ประนัดทา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-7390315
นายสมัย สุริสาร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
โทร : 089-7151859
นางศิริกัญญา ปะกิทัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-3205086
นางภรณ์ชนก นิตยลัภย์นิภาทร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 081-5515301
นางวลัยลักษณ์ สาริกะภูติ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร : 062-6695464
นางสาวพัชรินทร์ นาสมยนต์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 063-0161249
จ่าเอกสายันต์ ยนต์ไชย
หัวหน้าฝ่ายป้องกัน
และรักษาความสงบ
โทร : 083-5397441
นายเจตดนัย แก้วไวยุฒ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
โทร : 081-4970905
นางนฤมล ภูแย้มไสย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร : 0933893623
นางลำไพร นระแสน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
โทร : 098-9605176
นายวัชรพงษ์ ภูบุญลาภ
นักบริหารงานทั่วไป / หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
โทร : 061-1473631
นางสาวมานิตา ภูเฉลียว
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
โทร : 0942840886
account_box สำนักปลัด
สิบเอกวัชรินทร์ บุบผาเดช
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 080-2291290
จ่าเอกสายันต์ ยนต์ไชย
หัวหน้าฝ่ายป้องกัน
และรักษาความสงบ
โทร : 083-5397441
นางนฤมล ภูแย้มไสย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร : 093-3893623
นางสุนันทา อุ่มอ่อนศรี
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นางภัทรานิษฐ์ ภูบรรสุข
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
นายสุกฤษฏิ์ กมลผาด
เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน
นายวรจักร ภูอาจ
เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน
นางสาวอุลัยวรรณ์ ภูสมนึก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายวรานนท์ ภูสอดเงิน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายวุฒิชัย ภูขันซ้าย
เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน
นายจำเนียร ภูต้องศรี
พนักงานขับรถยนต์
นายดรัสพงศ์ เวียงสงค์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวอมรรัตน์ ภูแซมแสง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายสุรชัย ภูน้ำเย็น
พนักงานขับรถยนต์
นายนิวัฒน์ ภูวิจารย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายวิศรุต ผิวผัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายปุญญพัฒน์ บุญสัตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
account_box กองคลัง
นางศิริกัญญา ปะกิทัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-3205086
นางลำไพร นระแสน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
โทร : 098-9605176
นายกิตติศักดิ์ ไชยพิชิต
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางรัชฎาภรณ์ ภูกาสอน
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางเอมอัชรา อัศพันธ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาววิภาภรณ์ ภูสมนึก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายบัญชา ภูคงคา
พนักงานขับรถ
นางสาวสิริมาส รัตแสนวงษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางพิชามญชุ์ เงินสง่า
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวสุภาวิณี เหล่าทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองช่าง
นายชัชวาลย์ ประนัดทา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-7390315
นายสุริยา ภูจีวร
วิศวกรโยธาชำนาญการ
นางวชิรญาณ์ ภูสายเมือง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายแดง ภูนาคพันธ์
คนสวน
นายมนัสพงษ์ กุลทลทัศน์
พนักงานขับรถ
นายทินกร อาจเจริญ
พนักงานขับรถยนต์
นางสาววิมลพร ดลรัตน์
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
นางสาวปัชรียา อาทิตย์ตั้ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองการศึกษา
นางภรณ์ชนก นิตยลัภย์นิภาทร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 081-5515301
นางรัญจวน จันทรสมบัติ
ครูชำนาญการ
นางอมรรัตน์ ภูเพ็งใจ
ครูชำนาญการ
นางอุไรรัตน์ วิเศษชู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
นางนกแก้ว กองเพชร
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววราภรณ์ นิสังกาศ
ผู้ดูแลเด็ก
นางอุทุมพร ภูเฉลียว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางประภัสสร นวนโสภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายสมัย สุริสาร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 089-7151859
นายธราวุธ ภูถาวร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวกมลวรรณ กึกก้อง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายบุญพร้อม กุลชะโมรินทร์
พนักงานขับรถยนต์
นายศิริชัย ภูคงคา
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวพรพิมล เกตุคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางวลัยลักษณ์ สาริกะภูติ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร : 062-6695464
นายวัชรพงษ์ ภูบุญลาภ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
โทร : 061-1473631
นางสาวมานิตา ภูเฉลียว
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
โทร : 0942840886
นายกีรติ ภูโสภา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวธัญลักษณ์ บัวทอง
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
ชำนาญงาน
นางสาวอนงค์ ชินวิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอุษา รัตนศรีวงษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางสาวพัชรินทร์ นาสมยนต์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 063-0161249
นายเจตดนัย แก้วไวยุฒ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
โทร : 081-4970905
พ.จ.อ.ภัทธร จารุตันติ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาววันเพ็ญ สุโพธิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางธิดารัตน์ ภูสอดเงิน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายปริญญา คงแสนคำ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางมนีรัตน์ สมัตถะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
account_box ตรวจสอบภายใน
นายนราศักดิ์ กองศิริ
นักตรวจสอบภายใน
account_box ผู้นำชุมชน