messager
 
เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างค่าจ้างเหมาขบวบแห่สืบสานวัฒนธรรมอีสานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตถนนเลียบคลองชลประทาน ชุมชนบ้านค้อ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตบริเวณทางเข้าตลาดสดเทศบาล ชุมชนยางตลาด หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนศรีมงคล ชุมชนบ้านค้อ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างเหมาจัดทำขบวนแห่พร้อมองค์ประกอบโครงการสัปดาห์ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น (โครงการสัปดาห์ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed เช่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงานโครงการสัปดาห์ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างเหมามหรสพการแสดงศิลปะพื้นบ้านอีสานหมอลำนำเสนอประวัติความเป็นมาของประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียงตามโครงการสัปดาห์ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างเหมาจัดทำอุโมงค์น้ำและจัดประดับตกแต่งถนนสงกรานต์พร้อมองค์ประกอบอื่นๆตามโครงการสัปดาห์ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียน , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์การศึกษาพิเศษประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-7871 กส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ (เข็ม ไซริงค์ บัตรรับรองการฉีดพร้อมเหรียญห้อยคอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำและน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลื่อนเจริญ ชุมชนโคกน้อย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บ่อพัก คสล.ฝาคสล.พร้อมขยายผิวจราจร ข้างถนนเวียงเพิ่ม ๒ ชุมชนโคกน้อย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ( เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดระเบียบจราจรทางเท้าและตลาดสดในเขตเทศบาลตำบลยางตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเพื่อการเกษตร ชุมชนบ้านค้อ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างเหมาโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้อซื้อยางเปลี่ยนยางรถบรรทุกตัดหญ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ข้างถนนสามัคคี ๓ ชุมชนดงบ่อเหนือ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร หลังอาคารหอประชุมเทศบาลตำบลยางตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 94
rss_feed ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One และเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างเหมาประดับตกแต่งรถวิถีไทอีสาน (งานประเพณีบุญคูณลาน ประจำปี ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างเหมาจัดทำขบวนแห่พร้อมองค์ประกอบ (โครงการประเพณีบุญคูณลาน ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการประดับตกแต่งซุ้มเทศบาลตำบลยางตลาด (งานประเพณีบุญคูณลาน ประจำปี ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๘๘๙ กส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างเหมาเครื่องเสียงประจำซุ้มเทศบาลตำบลยางตลาด (โครงการประเพณีบุญคูณลาน ประจำปี ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเพื่อการเกษตร ชุมชนบ้านค้อ หมู่ที่ ๓ ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ์ุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างจ้างเหมาซ่อมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๕๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างเหมาจัดสถานที่ ประดับตกแต่งสถานที่ (โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสี่แยกไฟแดงยางตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างจ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ อวยพรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
1 - 50 (ทั้งหมด 577 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12