ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนวรามิตร(กส.ถ.๔๖-๐๐๑) ชุมชนยางตลาด หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง