ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บ่อพัก คสล.ฝาเหล็กข้างถนนสามัคคี ๓ (กส.ถ.๔๖-๐๒๕) ชุมชนดงบ่อเหนือ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง