ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง