ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถขยะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง