ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕(ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง