ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อพัสดุตกแต่งสวน ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรตฺิ ชุมชน หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง