ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-7871 กส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง