ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอลล์ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕