ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องปริ๊นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง