ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕(ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง