ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง