ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาโครงการขุดลอกลำรางข้างธนาคาร ธกส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง