ชื่อเรื่อง : ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำและน้ำยาเคมีพ่นยุง โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง