messager
 
เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าเทศบาลตำบลยางตลาด ชุมชนยางตลาด หมู่ที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลยางตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ชุมชนยางตลาดหมู่ที่ ๑ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
เรื่อง ประมูลจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมาลี ชุมชนโคกน้อย หมู่ที่ ๔ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
เรื่อง ประมูลจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรัตนศรี ๒ ถนนพรพระศิวะ ชุมชนยางตลาด หมู่ที่ ๑ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
เรื่อง ประมูลจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเวียงเพิ่ม ๑ ชุมชนขวัญเมือง หมู่ที่ ๒ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
เรื่อง ประมูลจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเวียงเพิ่ม ๑ ชุมชนขวัญเมือง หมู่ที่ ๒ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
เอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ๗/๒๕๕๘ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ชุมชนยางตลาด หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ เทศบาลตำบลยางตลาด ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
เอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ๖/๒๕๕๘ ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมาลี ชุมชนโคกน้อย หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ เทศบาลตำบลยางตลาด ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
เอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ๕/๒๕๕๘ ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรัตนศรี ๒ ถนนพรพระศิวะ ชุมชนยางตลาด หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ เทศบาลตำบลยางตลาด ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
เอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ๔/๒๕๕๘ ประกาศราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเวียงเพิ่ม ๑ ชุมชนขวัญเมือง หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ เทศบาลตำบลยางตลาด ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ชุมชนยางตลาดหมู่ที่ ๑ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
เรื่อง ประมูลจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมาลี ชุมชนโคกน้อย หมู่ที่ ๔ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
เรื่อง ประมูลจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรัตนศรี ๒ ถนนพรพระศิวะ ชุมชนยางตลาด หมู่ที่ ๑ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. จากลำรางหนองหมาจอก - ห้วยเขายอด ชุมชนดงบ่อเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
แบบบันทึกรับรองเอกสารสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลยางตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
ประกาศสอบราคาโครงการเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลยางตลาด จำนวน ๑ หลัง ชุมชนดงบ่อใต้ หมู่ที่ ๑๙ (๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลยางตลาด จำนวน ๑ หลัง ชุมชนดงบ่อใต้ หมู่ที่ ๑๙ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
ประกาศผลการพิจารณาจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลยางตลาด (๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
81 - 100 (ทั้งหมด 109 รายการ) 1 2 3 4 5 6