messager
 
เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
folder กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : อุษา | เปิดอ่าน : 37
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : อุษา | เปิดอ่าน : 20
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : อุษา | เปิดอ่าน : 16
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : อุษา | เปิดอ่าน : 28
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : อุษา | เปิดอ่าน : 23
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : อุษา | เปิดอ่าน : 12
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ2522
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : อุษา | เปิดอ่าน : 9
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ2542
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : อุษา | เปิดอ่าน : 9
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ2539 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : อุษา | เปิดอ่าน : 15
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : อุษา | เปิดอ่าน : 24
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : อุษา | เปิดอ่าน : 29
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : อุษา | เปิดอ่าน : 37
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1